Algemene Voorwaarden

Definities

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
DataClicks: de eenmanszaak Dataclicks die statutair is gevestigd en kantoor houdt te Honselersdijk aan de Havikshorst 11 (2675WB), gemeente Westland en in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is ingeschreven onder nummer 77968786.
Dienst(en): één of meer door DataClicks voor Opdrachtgever te verlenen diensten in de vorm van pakketten, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, werkzaamheden gerelateerd aan Search Engine Optimization (“SEO”).
Opdracht: de te verrichten Dienst(en) zoals omschreven in de opdrachtbevestiging van DataClicks aan de Opdrachtgever
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan DataClicks de opdracht heeft verstrekt.
Overmacht: omstandigheden die de nakoming van een op een partij rustende verplichting verhinderen en die niet aan deze partij zijn toe te rekenen, waaronder in ieder geval begrepen omstandigheden die door (extreme) natuurverschijnselen ontstaan, ziekte van en stakingen door werknemers van DataClicks en maatregelen (van overheidswege) met betrekking tot epidemieën en pandemieën.
Partijen: Dataclicks en Opdrachtgever.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte (aanbieding) van DataClicks en overeenkomst voor het verrichten van (een) Dienst(en) tussen DataClicks en Opdrachtgever.

Indien op een overeenkomst tussen Opdrachtgever en DataClicks deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt Opdrachtgever in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij daar schriftelijk van wordt afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een overeenkomst door DataClicks wordt ingeschakeld of in verband daarmee verantwoordelijk kan zijn.

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden op overeenkomsten met DataClicks wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen door DataClicks.

Indien een bepaling in deze Algemene voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar is, dan zal de betreffende bepaling worden vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijk bepaling ligt. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven dan onverminderd van kracht.

Offertes en overeenkomst

Offertes van DataClicks zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders vermeld. Offertes zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij een eventuele aanvraag verstrekte gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid hiervan en DataClicks mag daarop haar offerte baseren alsmede daarop tijdens de Opdracht van uitgaan.

Iedere offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij de offerte anders vermeldt.

Een overeenkomst tussen DataClicks en Opdrachtgever gelden als gesloten zodra de Opdracht schriftelijk door DataClicks aan Opdrachtgever wordt bevestigd of wanneer door DataClicks reeds uitvoering is gemaakt aan de Opdracht.


DataClicks is aan een aanvaarding van een offerte niet gebonden indien deze niet integraal en onvoorwaardelijk wordt gedaan. Er komt geen overeenkomst tussen DataClicks en Opdrachtgever tot stand indien de aanvaarding van de offerte afwijkt, tenzij DataClicks daarmee ondubbelzinnig instemt of reeds uitvoering heeft gegeven aan de onderdelen van de opdracht die door de aanvaarding zijn gewijzigd.

Mondelinge toezeggingen door DataClicks binden haar niet eerder dan nadat en voor zover DataClicks deze schriftelijk heeft bevestigd.

Een samengestelde offerte verplicht DataClicks niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeengekomen deel van de opgegeven vergoeding.

Offertes gelden niet voor vervolgopdrachten.

DataClicks is niet gebonden aan offertes indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte (dan wel een onderdeel daarvan), een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.9 DataClicks kan een in geldigheidsduur vervallen offerte alsnog gestand doen door akkoord te gaan met de latere aanvaarding, welk akkoord ook kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat er nadien uitvoering is gegeven aan de overeenkomst door DataClicks.Aanvang en uitvoering van de opdracht

DataClicks zal zich inspannen de Opdracht zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk en mogelijk zal DataClicks Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de Dienst(en) ter uitvoering van de Opdracht.

DataClicks voert de Opdracht uit binnen de overeengekomen termijn. Deze termijn is indicatief en geldt niet als een fatale termijn.

Als een overschrijding van deze termijn dreigt, dan treden Partijen in overleg over een nieuwe termijn. DataClicks is pas in verzuim nadat Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om binnen een redelijke termijn aan één of meer verplichtingen uit de gesloten overeenkomst te voldoen en die termijn ongebruikt is verstreken.

De Opdracht houdt niet meer in en zal in geen enkel geval verder strekken dan een inspanningsverplichting voor DataClicks. In geen enkel geval verbindt DataClicks zich tot het behalen van een bepaald resultaat.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is DataClicks gerechtigd de aanvang van de Dienst(en) die tot de volgende fase beho(o)(r)(t)(en) uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Opdrachtgever is gehouden om DataClicks alle relevante informatie en gegevens te verstrekken die voor de deugdelijke uitvoering van de Opdracht nodig zijn. DataClicks is niet verplicht met de uitvoering van de opdracht te beginnen voordat de Opdrachtgever alle noodzakelijk aan te leveren gegevens en/of benodigdheden heeft verstrekt. Bij wijzigingen in deze gegevens dient Opdrachtgever DataClicks onmiddellijk te informeren. DataClicks is niet aansprakelijk voor de consequenties van eventuele wijzigingen in gegevens indien de Opdrachtgever deze wijzigingen niet tijdig of uitdrukkelijk heeft gemeld.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DataClicks zijn verstrekt, dan is DataClicks gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd de overige rechten van DataClicks.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan DataClicks verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. DataClicks is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan doordat DataClicks is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

DataClicks deelt haar Dienst(en) zelfstandig in, maar zal voor zover dat voor de uitvoering van de Opdracht nodig is, haar Dienst(en) met Opdrachtgever afstemmen.
DataClicks is bij de uitvoering van de Opdracht vrij om haar werktijden en vakanties in te delen. Zij dient Opdrachtgever hiervan wel tijdig op de hoogte te stellen.
DataClicks is niet verplicht persoonlijk haar Dienst(en) uit te voeren.

Bij de uitvoering van de Opdracht is DataClicks bevoegd om derden in te schakelen. De kosten van deze derden zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend volgens de prijsopgave.

Indien DataClicks in het kader van de uitvoering van de overeenkomst handelt met derden waarvan Opdrachtgever zich bedient, dan handelt DataClicks daarbij steeds namens Opdrachtgever. De tussen Opdrachtgever en DataClicks gesloten overeenkomst geldt in dit verband als onherroepelijke volmacht van de Opdrachtgever aan DataClicks.

Wijziging en meerwerk van de opdracht
Indien DataClicks op verzoek of met instemming van Opdrachtgever (een) Dienst(en) heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen Dienst(en) vallen, zal dit door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van DataClicks.

De Opdrachtgever aanvaardt dat de tussen Partijen overeengekomen prijs tijdens de Opdracht kan worden gewijzigd indien Partijen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht wordt uitgebreid of gewijzigd.

Eventuele door Opdrachtgever gewenste aanpassingen in de door DataClicks verleende Dienst(en) dienen tijdig, maar in ieder geval uiterlijk 14 kalenderdagen na verstrekking hiervan, schriftelijk aan DataClicks te worden medegedeeld. Overschrijding van deze termijn kan tot meerwerk leiden, waarvan de kosten dienen te worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van DataClicks.

Indien zich door toedoen van Opdrachtgever een wijziging in de Opdracht of in de uitvoering daarvan dreigt en DataClicks daardoor noodzakelijke aanpassingen of aanvullende werkzaamheden moet verrichten omdat de kwaliteit van de Opdracht dit vergt, dan is DataClicks gerechtigd deze kosten aanvullend in rekening te brengen.

Voor zover voor de werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen, zal DataClicks Opdrachtgever desgevraagd informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties die bij wijze van meerwerk worden verricht.
Opdrachtgever aanvaardt dat door (een) Dienst(en) als bedoeld in het eerste artikellid het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de Opdracht, alsook de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en DataClicks, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, kan voor Opdrachtgever nimmer enige grond voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst opleveren.

Duur en afsluiting van de opdracht
De overeenkomst tussen Partijen wordt aangegaan voor de duur van de Opdracht met als minimum een periode van 3 maanden. De looptijd vangt aan op de dag van de opdrachtbevestiging van DataClicks, tenzij Partijen schriftelijk een andere aanvangsdatum zijn overeengekomen.
Voor zover Opdrachtgever daarvan niet op de hoogte zou zijn, brengt DataClicks de Opdrachtgever in kennis van de voltooiing van de Opdracht.
Na beëindiging van de Opdracht zal DataClicks voor zover van toepassing de resterende opdrachtsom bij Opdrachtgever in rekening brengen. Voor zover niet anderszins zou blijken, wordt de Opdracht in ieder geval als voltooid beschouwd indien de eindfactuur door Opdrachtgever wordt voldaan.

(Tussentijdse) beëindiging van de opdracht
De overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen duur van de Opdracht is verstreken, wanneer Partijen dat met wederzijds goedvinden overeengekomen of indien de Opdracht is voltooid. Partijen kunnen de duur van de Opdracht met wederzijds goedvinden schriftelijk verlengen en zullen daarover alsdan nadere afspraken over de vergoeding overeenkomen.
Indien de Opdrachtgever de Opdracht tussentijds opzegt, is DataClicks gerechtigd om voor het reeds uitgevoerde deel van de Opdracht, voor gemaakte kosten en voor eventuele voorbereidingen voor het resterende deel van de Opdracht, een vergoeding te vorderen.
Voor zover DataClicks tijd heeft gereserveerd en deze tijd niet meer bij een andere opdrachtgever kan benutten, dan is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van de vergoeding voor het niet-uitgevoerde gedeelte van de Opdracht.
Partijen zijn gerechtigd de Opdracht bij aangetekende brief en met opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindiging zonder waarschuwing, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder dat een schadevergoeding aan de andere partij is verschuldigd, indien:
de andere partij ernstig tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit de overeenkomst en dit gebrek in de nakoming niet binnen 14 dagen na schriftelijke kennisgeving hiervan is door de tekortschietende partij is hersteld;
de andere partij in staat van faillissement verkeert dan wel als het faillissement van de andere partij door die partij of een derde wordt aangevraagd;
aan de andere partij surseance van betaling wordt verleend, voorlopige surseance van betaling uitdrukkelijk daaronder begrepen, dan wel indien de andere partij surseance van betaling aanvraagt;
er op het gehele of een gedeelte van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd;
de andere partij ontbonden of geliquideerd wordt;
de andere partij overgaat tot staking van zijn bedrijf of daartoe reeds is overgegaan, overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf.

De partij die op grond van artikel 7.4 (tussentijds) opzegt heeft te allen tijde het recht om van de andere partij een vergoeding van alle schade en kosten te vorderen.

Vergoeding en betaling van facturen
De tussen Partijen overeengekomen vergoeding wordt door DataClicks in een opdrachtbevestiging vastgelegd. De vergoeding kan bestaan uit een vaste vergoeding of een vergoeding per tijdseenheid (uur, dag, week of maand) en is altijd exclusief btw.
DataClicks zal de door haar verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever maandelijks factureren, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen en DataClicks deze afwijkende afspraak in de opdrachtbevestiging schriftelijk heeft vastgelegd.
Opdrachtgever is gehouden om de facturen van DataClicks binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum te voldoen door overboeking op een door DataClicks aan Opdrachtgever op te geven bankrekeningnummer.
Indien Opdrachtgever het met (de hoogte van) de factuur niet eens is, dient Opdrachtgever op straffe van rechtsverlies schriftelijk te reclameren binnen 7 dagen na de verzenddatum van de factuur. Een reclamatie schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
Gedurende de periode dat DataClicks niet in staat is om de Opdracht uit te voeren is Opdrachtgever aan DataClicks (naar evenredigheid) geen vergoeding verschuldigd.
Indien naar het oordeel van DataClicks aanleiding bestaat om te veronderstellen dat Opdrachtgever niet in staat zal zijn om de toekomstige facturen te betalen, is DataClicks gerechtigd om vooruitbetaling van de vergoedingen te verlangen.
Opdrachtgever is onmiddellijk in verzuim indien de factuur niet binnen de termijn van 14 dagen is betaald.
Vanaf de verzuimdatum is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot aan de dag van algehele voldoening verschuldigd. Tevens is Opdrachtgever een vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% over de openstaande factuurbedragen.
Indien DataClicks meer of hogere (incasso)kosten maakt die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om betaling van haar facturen te verkrijgen, dan komen deze voor vergoeding door Opdrachtgever in aanmerking, waaronder alle gerechtelijke en executiekosten.
Betalingen door Opdrachtgever strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten, dan op de verschuldigde rente en vervolgens op de meest oude onbetaalde facturen.
DataClicks is gerechtigd tot verrekening van openstaande facturen met bedragen die zij uit welke aard dan ook aan Opdrachtgever zou zijn verschuldigd. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van vorderingen op DataClicks met vorderingen die DataClicks op haar heeft.
DataClicks heeft het recht om door Opdrachtgever aan haar verstrekte gegevens, databestanden, programmatuur of andere bedrijfseigendommen in de breedste zin van het woord, onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan diens betalingsverplichting heeft voldaan.

Aansprakelijkheid
DataClicks aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid in de hieronder in dit artikel genoemde gevallen. Dit geldt voor iedere grond van aansprakelijkheid, zowel contractueel als buitencontractueel.
DataClicks aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe schade van Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet en/of gederfde winst.
DataClicks is voor directe schade alleen aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar onder een verzekeringsdekking aan DataClicks wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico.
Indien DataClicks geen beroep op de beperking in artikel 9.3 toekomt, dan is de aansprakelijkheid van DataClicks beperkt tot een percentage van 50% van het bedrag van de factuur (exclusief btw) die voor de verrichte werkzaamheden is verzonden.
De beperking van 50% van de factuurwaarde in artikel 9.4 ziet alleen op (de waarde van) de werkzaamheden die verband houden met de aansprakelijkheid van DataClicks en niet op een eventueel deel van de factuur voor werkzaamheden die niet aan (de oorzaak van) de aansprakelijkheid is gerelateerd.
Iedere aansprakelijkheid van DataClicks is beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van DataClicks of haar bedrijfsleiding. Indien de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit een looptijd heeft van 6 maanden of meer, dan is de aansprakelijkheid van DataClicks beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (exclusief BTW) over de betreffende looptijd waarbij een maximum geldt van 1 jaar.
In geen geval is DataClicks aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, of voor andere indirecte schade.
DataClicks is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade in geval van Overmacht. Tijdens Overmacht worden alle verplichtingen van de andere partij opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk kan zijn langer duurt dan drie maanden, dan zijn beide Partijen bevoegd de Opdracht zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. DataClicks is gerechtigd om reeds verricht werk in rekening te brengen.
DataClicks is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade in geval van schade door ingeschakelde derden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Opdrachtgever vrijwaart DataClicks voor vorderingen van derden die met de Opdracht samenhangen, waaronder begrepen vorderingen die verband houden met vergoedingen voor loonheffing en/of sociale premies voor zover een Opdracht onverhoopt als een arbeidsovereenkomst zou worden gekwalificeerd.
De klant vrijwaart DataClicks tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor Opdrachtgever zijn verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DataClicks.
De bovenstaande bepalingen laat aansprakelijkheid van DataClicks als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid onverlet, schade door opzet of bewuste roekeloosheid door ingeschakelde derden uitgezonderd.
Vorderingen tot schadevergoeding dienen op straffe van rechtsverlies binnen 1 jaar te worden ingediend, te rekenen vanaf de datum waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van DataClicks.
Indien sprake is van een (voortijdige) opzegging van de overeenkomst door een partij, dan dient de eventuele schade die hieruit in redelijkheid voortvloeit vergoed te worden aan de andere partij, behoudens voor zover dit schriftelijk (in de Algemene Voorwaarden) zou zijn overeengekomen.
Schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van het handelen door DataClicks op instructie of onder toezicht van de Opdrachtgever, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Klachtplicht
Een klacht over verrichte werkzaamheden dient binnen 14 dagen na het verrichten van de werkzaamheden of de verzending van de stukken of informatie waarover de Opdrachtgever klaagt schriftelijk aan DataClicks kenbaar te worden gemaakt.
Een klacht over (de hoogte van) de factuur dient binnen 7 dagen na de verzenddatum schriftelijk aan DataClicks kenbaar te worden gemaakt.
Overschrijding van de termijn in artikel 10.1 en 10.2 lijdt tot verval van alle aanspraken.
Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 

Exclusiviteit
DataClicks werkt niet exclusief voor Opdrachtgever en is gerechtigd om tijdens en na de beëindiging van de Opdracht (op welke wijze dan ook) voor andere opdrachtgevers – al dan niet in dezelfde branche – (een) Dienst(en) te verrichten, tenzij dat schriftelijk en ondubbelzinnig door DataClicks aan Opdrachtgever voorafgaand aan de Opdracht anderszins zou zijn bevestigd.

Geheimhouding
Partijen zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede 10 jaar na beëindiging daarvan, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der Partijen is meegedeeld, indien de informatie als zodanig is aangeduid, of dit anderszins voortvloeit uit de aard van de informatie.
Partijen zullen zich gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede 10 jaar na beëindiging daarvan, over en weer niet negatief over elkaar uitlaten. Hieronder worden zowel zakelijke uitingen als uitingen in de privé sfeer verstaan. Het verbod geldt ongeacht de vorm van de uiting(en) en geldt derhalve onder meer voor mondelinge of voor schriftelijke of elektronische uitingen, waaronder uitingen op het internet of via (sociale) media.
In geval van overtreding van artikel 12 lid 1 of artikel 12 lid 2 verbeurt de partij die in overtreding is aan de andere partij een direct opeisbare boete ten bedrage van € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van € 100,00 (zegge: honderd euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der overtreding, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW nodig is, en geldt onverminderd de overige rechten en/of verhaalsmogelijkheden, inclusief het recht op wettelijke schadevergoeding.
Indien DataClicks op grond van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak is gehouden om vertrouwelijke informatie aan een door de wet of bevoegde rechter of aangewezen derde te verstrekken, is DataClicks niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
14.5 Het bepaalde in de vorige artikelleden laat onverlet de bevoegdheid van DataClicks om bij (potentiële) andere klanten en derden de naam van Opdrachtgever en de werkzaamheden te noemen en te tonen. Opdrachtgever stemt er mee in dat DataClicks de naam en het eventuele logo van Opdrachtgever op haar website en in andere reclame-uitingen vermeldt als referentie.

Bedrijfseigendommen
Alle door DataClicks te gebruiken software, data-templates en vergelijkbare modules en/of systemen van DataClicks alsmede de inhoud daarvan, blijven te allen tijde eigendom van DataClicks. Dit geldt ook voor zover in deze software en data-templates en vergelijkbare modules en/of systemen gegevens van DataClicks zijn opgenomen.
Het is DataClicks toegestaan om gegevens van Opdrachtgever te gebruiken, op te slaan en te bewaren voor zover deze gegevens zijn geanonimiseerd, althans (zodoende) niet tot de Opdrachtgever herleidbaar zijn en gebruik van deze gegevens geen gevolgen heeft voor de concurrentiepositie van de Opdrachtgever.
Indien Partijen bij de uitvoering van de Opdracht over en weer bedrijfseigendommen hebben uitgewisseld, dan dienen deze bij het einde van de Opdracht onverwijld aan de andere partij te worden ingeleverd. Onder bedrijfseigendommen worden niet alleen roerende zaken verstaan, maar ook bedrijfsgegevens die niet onder artikel 13.1 en 13.2 vallen.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten op de door DataClicks in het kader van de overeenkomst ontwikkelde en geleverde producten en/of diensten blijven uitsluitend berusten bij DataClicks of bij de derde van wie DataClicks het gebruiksrecht heeft verkregen. Voor zover noodzakelijk voor gebruik door Opdrachtgever van de door DataClicks geleverde producten en/of diensten, verleent DataClicks aan Opdrachtgever schriftelijk een beperkt, niet exclusief, niet overdraagbaar en – behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst - niet sub-licentieerbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op die producten en/of diensten.
14.2. Indien DataClicks bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis en overdracht slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien Partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek (voor Opdrachtgever ontwikkelde) programmatuur, databestanden, apparatuur of andere zaken, over zal gaan op Opdrachtgever, ontstaat een afgesplitst recht van intellectuele eigendom, wat betekent dat het recht of de mogelijkheid van DataClicks niet wordt aangetast om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, documenten, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te blijven gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf, hetzij voor derden. Evenmin tast deze afsplitsing van een recht van intellectuele eigendom het recht van DataClicks aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan.
14.3. DataClicks is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of te verwijderen. Indien DataClicks op de door haar geleverde producten en/of diensten aan- duidingen heeft aangebracht waaruit blijkt dat zij de intellectuele eigendomsrechten daarop bezit, moge deze door Opdrachtgever niet worden verwijderd dan wel gewijzigd.
14.4. Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het DataClicks toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan dergelijke technische voorzieningen te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.
14.5. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de Opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet daartoe beperkt octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
14.6. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan DataClicks van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tests, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder concepten en ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik tot bewerking, installatie of samenvoeging (bijvoorbeeld in een website). Opdrachtgever vrijwaart DataClicks tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.
14.7. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de Opdracht dan wel de voorafgaande offerte door DataClicks tot stand gebrachte Diensten, eigendom van DataClicks, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
14.8. Ieder(e) gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Opdracht valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van DataClicks.
14.9. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 (zegge: duizend euro) per inbreuk makende handeling en € 5.000 (zegge: vijfduizend euro) per opzettelijk inbreuk makende handeling betalen aan DataClicks, onverminderd het recht van DataClicks om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van één werkdag nadat DataClicks Opdrachtgever in kennis heeft gesteld van een inbreuk, is Opdrachtgever tevens een boete verschuldigd van € 1.000 (zegge: duizend euro)per dag dat de inbreuk niet is beëindigd.
14.10. Na het voltooien van de Opdracht hebben noch Opdrachtgever noch DataClicks jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en/of gegevens.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle door DataClicks gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen inclusief in kort geding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam (Nederland). DataClicks blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van Opdrachtgever.