Privacy Statement DataClicks

Identiteit van de verantwoordelijke
De website dataclicks.nl wordt geëxploiteerd door DataClicks. DataClicks is statutair gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 77968786.
Bij vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door DataClicks kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger van DataClicks.
E-mail: leroy@dataclicks.nl
Adres: Havikshorst 11, 2675 WB Honselersdijk, Westland
Telefoon: 0624454268
Door dataclicks.nl te bezoeken of gebruik te maken van de DataClicks aangeboden dienstverlening zullen uw persoonsgegevens worden verzameld en worden verwerkt overeenkomstig de voorwaarden zoals die in dit privacy statement uiteen worden gezet.

Wettelijke grondslag
Verwerking van persoonsgegevens is slechts rechtmatig indien de verwerking valt onder een
van de in de Verordening gestelde grondslagen.

Uitvoeren overeenkomst
DataClicks verwerkt persoonsgegevens waar deze nodig zijn voor het uitvoeren
van de overeenkomst tussen u en DataClicks B.V.

Toestemming
DataClicks verwerkt persoonsgegevens ook op grond van een door de
betrokkene expliciet gegeven toestemming.

Gerechtvaardigd belang
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voor (marketing-) doeleinden
stelt DataClicks zich op het standpunt dat deze verwerking noodzakelijk is voor de
behartiging van de gerechtvaardigde belangen van DataClicks.

Doel van de verwerking
Uitvoeren van een overeenkomst
Indien een bezoeker een overeenkomst aangaat met DataClicks zullen de
verstrekte persoonsgegevens verwerkt worden om de overeenkomst naar behoren uit te
kunnen voeren. De overeenkomst tussen DataClicks en de bezoeker van de website bestaat
uit het leveren van verschillende diensten in de vorm van pakketten, waaronder Search
Engine Optimization (“SEO”), Search Engine Advertising (“SEA”), Conversion Rate
Optimization (“CRO”), Social Media Advertising (“SMA”) en Web Analytics.

Het verbeteren van de dienstverlening
DataClicks verwerkt (persoons)gegevens om de dienstverlening te verbeteren en daartoe
gebruikt DataClicks gegevens waaruit DataClicks kan opmaken hoe u de website
dataclicks.nl gebruikt en welke pagina’s u op deze website bezoekt.
Het contact met u te onderhouden
DataClicks verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te onderhouden. Indien u via
enig kanaal contact opneemt met DataClicks, zullen uw persoonsgegevens worden
opgeslagen om een eventuele vraag of klacht te behandelen.

Wettelijke verplichting nakomen
DataClicks verwerkt persoonsgegevens om te voldoen aan een op DataClicks rustende
wettelijke verplichting.

4. Gegevensverzameling
DataClicks verwerkt persoonsgegevens welke terug te leiden zijn tot een individu, alsmede
gegevens die niet direct terug te leiden zijn tot een persoon, zoals bedrijfsgegevens.
Daarnaast verwerkt DataClicks geanonimiseerde informatie over het gebruik en werking
van de website.
Gegevensaanlevering
Indien u via de website een formulier invult of op andere wijze persoonsgegevens verstrekt
om in contact te treden met DataClicks, worden de door u verstrekte persoonsgegevens
waaronder uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en de dienstverlening waar u in
geïnteresseerd bent, opgeslagen.

Persoonsgegevens die u aanlevert worden opgeslagen op een server van DataClicks of op
een server van een derde partij. Indien persoonsgegevens op een server van een derde
partij worden opgeslagen, draagt DataClicks er zorg voor dat er met deze derde een
verwerkersovereenkomst gesloten is.
Gegevensverzameling via bezoek
DataClicks verkrijgt door het gebruiken van Google Tag Manager en daarmee de toepassing
van tracking-pixels en cookies inzicht in het gebruik van de website dataclicks.nl.
Screentracking stelt DataClicks in staat om het gebruiksgemak en de gebruikerservaring
voor de bezoeker te verbeteren.

5. Gegevensverwerking
DataClicks gebruikt de verzamelde gegevens om diensten te leveren, de dienstverlening te
verbeteren of nieuwe diensten te ontwikkelen. Daarnaast gebruikt DataClicks de gegevens
om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

De door DataClicks verzamelde gegevens worden nimmer verstrekt aan derden en bij het
gebruik van externe servers van derden, worden deze gegevens hier automatisch en
beveiligd opgeslagen.

DataClicks zal buiten de in dit genoemde privacy statement nimmer persoonsgegevens
verstrekken aan derden, tenzij u expliciete toestemming geeft of indien DataClicks daartoe
op grond van een rechterlijke uitspraak of wettelijke bepaling verplicht wordt.

6. Gebruikte software en/of cookies
DataClicks gebruikt (online)software en/of cookies om het gebruik van de website te analyseren. De (online)software en cookies van Google Tag Manager wordt gebruikt.


Screentracking
DataClicks verkrijgt screentracking via de software van Hotjar.

Google Analytics
DataClicks gebruikt de software van Google Analytics om inzicht te krijgen in het
websiteverkeer. Via Google Analytics verzamelt DataClicks geen IP-adressen. De door
Google verzamelde informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

De door Google Analytics verzamelde gegevens wordt overgebracht naar servers van
Google in de Verenigde Staten. Google voldoet aan de eisen die het Privacy Shield stelt en
biedt daarmee een passende beschermingsniveau.

7. Beveiliging
DataClicks stelt alles in het werk om verzamelde persoonsgegevens adequaat te beveiligen.
DataClicks heeft zowel technische- als organisatorische maatregelen getroffen om, gezien
de aard van de te verwerken persoonsgegevens, een voldoende mate van beveiliging van
deze persoonsgegevens te realiseren.

De website van dataclicks.nl is beveiligd met een SSL certificaat. Alle via de website
verzonden berichten worden derhalve op een versleutelde wijze aan DataClicks verzonden.

8. Opslagduur
DataClicks zal na 24 maanden alle persoonsgegevens verwijderen, tenzij de
persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst nog nodig worden geacht.
Tevens zal DataClicks de gegevens langer bewaren indien het daartoe een zwaarwegende
reden voor heeft, in welk geval DataClicks de betrokkene zal informeren.

Gegevens die DataClicks via screentracking verkrijgt worden 6 maanden op de servers van
DataClicks opgeslagen en daarna automatisch verwijderd.

Gegevens die geen persoonsgegevens betreffen, zoals bedrijfsnamen, vestigingsplaatsen
en websites, worden voor statistische doeleinden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Deze
gegevens zijn nimmer tot een natuurlijk persoon te herleiden.

9. Wijziging privacy statement
DataClicks is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen.
Indien DataClicks overgaat tot wijziging van het privacy statement zal u daarover
geïnformeerd worden via de DataClicks.

10. Uw rechten
Hieronder leest u welke rechten u heeft en op welke wijze u deze rechten jegens DataClicks
kan uitoefenen.

Recht om toestemming in te trekken
Indien DataClicks van u toestemming heeft verkregen om persoonsgegevens te verwerken
heeft u te alle tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken.


Recht van inzage en correctie
U heeft te alle tijde recht om inzage te vragen in de over u verzamelde persoonsgegevens.
U heeft eveneens het recht om de door DataClicks verwerkte persoonsgegevens (door
DataClicks) te laten corrigeren.

Recht van vergetelheid
U heeft het recht om DataClicks te verzoeken alle over u verzamelde gegevens te
verwijderen. In beginsel dient DataClicks aan dit verzoek te voldoen. In bepaalde gevallen
kan een ander (wettelijke) belang zwaarder wegen dan het recht op vergetelheid, zulks ter
beoordeling van DataClicks.

Recht om een klacht in te dienen
U heeft het recht om, indien u na een klacht niet in samenspraak met DataClicks tot een
oplossing kan komen, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw
klacht schriftelijk indien en insturen naar het volgende adres:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374, 2509 AJ
Den Haag

11. Toepasselijk recht en overige

Eventuele juridische geschillen die ontstaan als gevolg van dit privacy statement zullen
uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter onder toepasselijkheid van de
Nederlandse wet.

Indien DataClicks overgaat op een derde partij of indien DataClicks fuseert met een derde
partij, mogen uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan deze partij. Deze partij
verkrijgt daarmee het recht om uw persoonsgegevens te blijven verwerken zoals
vermeld is in dit privacy statement.

Indien u vragen, klachten of opmerkingen heeft aangaande het gebruik van uw
persoonsgegevens, dient u deze via een e-mailbericht aan DataClicks
(leroy@dataclicks.nl) kenbaar te maken.